Regulamin

Najważniejsze informacje

 1. Odpłatne i nieodpłatne usługi świadczone są przez Izabelę Siulczyńską, firmę Terawat Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, adres: ul. Wrocławska 94. 41-902 Bytom, numer NIP: 6263002689, numer REGON: 242709410.
 2. Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: isiulczynska@gmail.com lub telefonicznie: (+48) 507 123 275.
 3. Szczegółowe warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz Polityka Prywatności.
 4. Ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
 5. W przypadku gdy skorzystanie przez Klienta z usług nie będzie możliwe, Klient może odstąpić od umowy i odwołać konsultację niezwłocznie, jednak nie później niż na 24 godziny przez zarezerwowanym terminem konsultacji. W takim przypadku Klient nie ponosi kosztów odwołanej konsultacji.

Podstawowe Pojęcia

 1. Dni – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu Usług, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
 3. Usługa – oznacza usługi, w tym usługi zdrowotne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin usług.
 5. Strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż Usług przez Usługodawcę.

Zasady zakupu Usług

 1. Zamówienia mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Konsultacje oferowane przez Usługodawcę są konsultacjami on-line oraz stacjonarnymi.
 3. Umówienie się na wizytę, następuje poprzez:
  3.1. wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia rozmowy, w którym Klient podaje imię, adres e-mail oraz numer telefonu,
  3.2. wybranie daty i godziny spotkania.
  3.3. akceptację Regulaminu usługi.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia ze wskazaniem terminu rozmowy.
 5. Usługa zostanie zrealizowana przez Usługodawcę w terminie wskazanym przez Klienta. Specjalista skontaktuje się z Klientem w sposób i w terminie wskazanym w zamówieniu (m.in. przez kontakt telefoniczny lub przesłanie linku do platformy umożliwiającej prowadzenie konsultacji on-line).

Warunki techniczne

 1. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej izabelasiulczynska.com, konieczne jest posiadanie przez Klienta urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne jest posiadanie przez Klienta:
  3.1. urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu,
  3.2. aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3.3. mikrofonu,
  3.4. kamery (jeśli Klient chce brać udział w wideo-konsultacji).

Postanowienia końcowe

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania płatności (w zależności od tego, co jest przedmiotem umowy), a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W ramach korzystania z Usługi zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 4. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.

Poznajmy się

Oferta

Kontakt

Blog

Umów się