Polityka prywatności danych osobowych (RODO)

www.izabelasiulczynska.com

Obowiązuje od: 15 listopada 2022 r.

 

§ 1 Tożsamość administratora danych

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z Serwisu prowadzonego pod adresemizabelasiulczynska.com oraz w związku ze świadczeniem usług jest Izabela Siulczyńska, ul. Wrocławska 74/7, 41-902 Bytom.
 2. Zasady przetwarzania plików cookies zostały udostępnione w Polityce Cookies pod adresem: https://izabelasiulczynska.com/polityka-cookies/
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 2 Stosowane definicje

 

W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:

 1. Serwis – strona internetowa dostępny pod adresem izabelasiulczynska.com, za pośrednictwem której Użytkownik może przeglądać jego zawartość, kontaktować się z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, tj.: Izabela Siulczyńska, ul. Wrocławska 74/7, 41-902 Bytom.
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.
 4. Dane osobowe wrażliwe/dane sensytywne/dane szczególnej kategorii – dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dotyczące przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.
 5. Użytkownik – osoba, której dane dotyczą, w tym klient, osoba, która przegląda zawartość Serwisu i/lub kontaktuje się z Administratorem danych za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na stronie, obserwatorzy kont/fanpage Administratora danych w wybranych mediach społecznościowych.

 

 

§ 3 Cele przetwarzania danych, w tym dane wrażliwe.

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Użytkowników także w następujących celach:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług/prowadzenia sesji coachingowych, konsultacji online, rezerwacji sesji/terminu i udzielenia, sprzedaży produktu elektronicznego, odpowiedzi na zadane pytanie poprzez środki komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. prowadzenia konsultacji online, sesji coachingowych lub szkoleń, w tym przetwarzania danych osobowych wrażliwych, które mogą zostać udostępnione za zgodą osoby, której dane dotyczą w trakcie trwania konsultacji, sesji lub szkolenia. Ze względu na specyfikę pracy indywidualnej podczas sesji z klientem mogą w jej trakcie pojawiać się dane szczególnej kategorii (tzw. dane wrażliwe). Danymi osobowymi wrażliwymi mogą być dane ujawniające: stan zdrowia, sytuację rodzinną i zawodową, seksualność lub orientację seksualną, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, etc. Te dane będą przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych osobowych wrażliwych w trakcie prowadzonej konsultacji, sesji lub szkolenia jest całkowicie dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych może zostać udzielona w dowolnej formie, w tym elektronicznej lub ustnej. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych może zostać w każdej chwili wycofana. Jej wycofanie nie będzie miał jednak wpływu na to przetwarzanie którego dokonano przez jej wycofaniem.
  3. wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter) za zgodą osobą, której dane dotyczą (e-mail i/lub SMSM), na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO,
  4. udokumentowania sprzedaży, w tym wystawienia rachunku dla osoby fizycznej, prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych, na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  5. dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy, prowadzenia dokumentacji księgowej, dochodzenia roszczeń, a także udzielenia odpowiedzi na pytania.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane.
 4. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia prawidłową realizację umowy, prowadzenie konsultacji/sesji coachingowych, wystawienia rachunku lub podjęcie kontaktu na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 

§4 Zakres przetwarzanych danych

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do realizacji celu, dla którego dane są przetwarzane, tj:
  1. złożenia zapytania za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub umówienie konsultacji: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  2. wykonania umowy, w tym prowadzenia konsultacji, sesji oraz szkoleń: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, opcjonalnie numer konta bankowego, z którego dokonano płatności lub inne dane rozliczeniowe, dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, inne dane udostępnione w trakcie korzystania z usług administratora danych osobowych,
  3. wysyłania zamówionych informacji handlowych (newsletter): imię, adres e-mail,
  4. wystawienia rachunku: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres siedziby, inne niezbędne dane rozliczeniowe.

 

§ 5 Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu, dla którego dane zostały zebrane i wynosi:

 1. w celu prowadzenia konsultacji, sesji, szkoleń i wykonania zawartych umów – w przypadku danych wrażliwych przez czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu lub do czasu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą – o ile przepis ustawy szczególnej nie stanowi inaczej. Wyjątkiem może być konieczność przetwarzania danych zwykłych związanych z wystawionymi dokumentami księgowymi lub dochodzeniem roszczeń, o czym mowa poniżej,
 2. w celu wystawienia dokumentów księgowych – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku  – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 3. w celu wysyłania informacji handlowych (newsletter) – do czasu odwołania zgody, bez wpływu na to przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem,
 4. w celu dochodzenia roszczeń przez administratora danych lub osobę, której ani dotyczą – na podstawie art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata,
 5. w celu udzielenia odpowiedzi poprzez środki teleinformatyczne (zapytania, informacje o wolnych terminach, etc.) – dane przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia otrzymania zapytania,
 6. w przypadku przetwarzania danych na inne cele, dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, o czym osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana.

 

§ 6 Źródło danych

 

 1. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.
 2. Dane osobowe podawane są poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie Serwisu lub poprzez formularze służące do pobierania danych lub w formie tradycyjnej.

 

§ 7 Odbiorcy danych

 

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie odrębnych przepisów prawa lub za jego zgodą.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności w celu:
  1. hostingu strony www i utrzymania poczty elektronicznej,
  2. utrzymania systemów informatycznych, w których są przetwarzane, w tym kalendarza wizyt i systemu do prowadzenia konsultacji online, systemu do wysyłki newslettera, etc.
  3. obsługi księgowej oraz rozliczenia podatkowego administratora danych przez zewnętrzny podmiot (biuro rachunkowe).

 

§ 8 Przetwarzanie danych poza EOG

 

 1. Administrator jest jednocześnie współadministratorem danych obserwatorów jego obserwatorów w mediach społecznościowych – szczególnie osób, które korzystają ze środków komunikacji elektronicznej na fanpage’u – Facebook – „@Izabela Siulczyńska – Coach kariery i rozwoju” i/lub Instagram pod nazwą konta „izabela.siulczynska”, prowadzonych przez Administratora danych w tych serwisach społecznościowych. W pozostałym zakresie administratorem danych Użytkowników tych serwisów społecznościowych jest Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA), a przetwarzanie tych danych odbywa się na zasadach opisanych w regulaminach i politykach prywatności użytkowników tych serwisów, w tym na: https://www.facebook.com/privacy

 

 1. Dane osobowe Użytkowników korzystających z wyżej wymienionych mediów społecznościowych do kontaktu z Administratorem danych oraz osób obserwujących/lubiących ww fanpage będą przetwarzane poza EOG, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przetwarzanie danych Użytkownika w tej sytuacji poza EOG odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych, dotyczących przekazywania danych do państw trzecich, zawartych pomiędzy Administratorem Danych Osobowych, a dostawcą rozwiązania. Podstawą przetwarzania danych na terenie państw trzecich będzie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Administrator danych i dostawca usługi zapewniać będą najwyższe gwarancje ochrony powierzonych danych. Przetwarzanie danych nie będzie naruszać prywatności osób fizycznych.

 

§9 Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo:
  • dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania bezpłatnie pierwszej kopii danych osobowych,
  • do poprawiania danych,
  • do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa),
  • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub danych dotyczących informacji wrażliwych, które są podane w trakcie i celu prowadzenia sesji, umowy, szkolenia, etc. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  • do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO,
  • do informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 2. W celu realizacji prawa do informacji, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, można skontaktować się z Administratorem danych.
 3. Osobom, których dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Skarga może zostać wniesiona w formie elektronicznej lub tradycyjnej na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, w szczególności gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały w ciągu 14 dni od ich opublikowania na stronie Serwisu.

© 2022 Izabela Siulczyńska 

Projektowane z radością © 2022  bigbloom